Garanti

Känn dig trygg med garanti från KFL

När du köper din bil hos oss omfattas din bil av den garanti som är angiven på köpekontraktet från dag 1. Denna garanti gäller för bilar som sålts av KFL Bilcenter AB & KFL Linköping AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare eller för näringsidkare. Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 10 000 km, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km. Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 5 000 km, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 100 000 km. För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 3000 km. Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts. Garantin omfattar: Ursprungliga fel på bilen med undantag för extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, larm och dylikt. Garantin gäller ej:

  • Följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. En följdskada som ej varit möjligt att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.
  • Vid bristande underhåll (tex. utebliven service) eller normal förslitning, eller då konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.
  • Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
  • Då ombyggnad eller ändring av bilen är gjort på uppdrag av konsumenten och sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

Kostnader som ej omfattas av garantin:

  • Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada och reparation.
  • Taxi, hyrbil och liknande.
  • Kostnad för förbättring eller ändring av fordonet i samband med reparation.

Nybilsgarantier lämnas enbart av den försäljare som sålde bilen då den var ny. Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från olika märken och årtal. Kontakta respektive nybilsförsäljare för att få ett korrekt svar gällande vilka garantier som lämnats och finns kvar på just den bil man är intresserad utav.

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska denne snarast möjligt underrätta KFL Bilcenter AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Om ett avhjälpande inte har skett enligt ovan får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst tre misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för denne.

Konsumentköplagen: Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Vid tvist: Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol Allmänna Reklamationsnämnden KFL Bilcenter följer utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.